кIэбдзауэ


кIэбдзауэ

1. зи кIэбдз лъакъуэхэр къызыдэмыбзыж Iэщ, псэущхьэ
паралич задних конечностей у животных
2. зи кIэбдз лъакъуэхэр лъашэ
хромота задних конечностей

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.